Projekto tikslas

Projektas skiriamas LIFE programos Aplinkos paprogramei ,,Aplinka ir išteklių efektyvus naudojimas“. Projektu „AlgaeService for LIFE“ siekiama skatinti gerąją ekologinių paslaugų praktiką ir žiedinę ekonomiką, diegiant novatorišką demonstracinių priemonių sistemą.

Uždaviniai
• Demonstruoti integruotą maistinių medžiagų ir vandens ,,žydėjimų“ valdymo priemonę upių baseinuose, eliminuojant melsvabakterių ir makrodumblių santalkas įvairiuose vandens telkiniuose.
• Testuoti ir demonstruoti melsvabakterių ir makrodumblių surinktos biomasės panaudojimo galimybes žemos ir aukštos vertės bioproduktų gamybai, siekiant tvariai ir efektyviai naudoti gamtos išteklius.
• Skleisti informaciją nacionalinėms vyriausybėms ir vietos valdžios institucijoms, verslo bendruomenei, visuomenei apie aplinkos, vandens kokybės problemas ir galimą pavojų žmogaus sveikatai; siūlomas priemones taikyti platesniu mastu pasibaigus projektui.

Projekto rezultatai pademonstruos prototipų efektyvumą siekiant sumažinti perteklinę dumblių, kaip fosforo, azoto ir pavojingų cianotoksinų šaltinio, biomasę vandens telkiniuose, užtikrinant prototipų taikymą įvairiose ES vandens ekosistemose. Taip pat šiame projekte daug dėmesio skiriama technologijų, kurios užtikrintų patikimą, prieinamą ir tvarų dumblių biomasės kaip žaliavos tiekimą, vystymui.

ES direktyvų įgyvendinimas

Projektas skirtas integruotam maistinių medžiagų ir žemės ūkio kilmės organinės taršos valdymui ir siekia numatyti priemones, reikalingas upių baseinų ar vandens telkinių lygmenyje, kad būtų pasiekti BVPD, JSPD, Maudyklų direktyvos, Nitratų direktyvos tikslai. Maistinių medžiagų pašalinimas, naudojant „natūralius“ procesus, prisideda prie ES Baltijos jūros regiono strategijos ir suteikia integruotą pagrindą gerinti Baltijos jūros aplinkos būklę. Kontroliuojant perteklinį žydėjimą vidaus vandenyse ir mažinant maistinių medžiagų prietaką į Baltijos jūrą, projektu siekiama skatinti ekosisteminiu požiūriu pagrįstus metodus. Projektas siekiama plėtoti technologijas, kurios gerintų teikiamų vandens paslaugų kokybę ir mažintų eutrofikaciją.

Projekto veiklos

Projektas „AlgaeService for LIFE“ yra suskirstytas į 5 veiklas, kurias įgyvendins tarptautinė komanda, sudaryta iš tyrėjų ir partnerių darbuotojų, kurie dirba esamų aplinkos ekologinių problemų sprendimo srityje ir yra kvalifikuoti įvairių technologijų taikymo aspektu.

1 veikla. Sukurti ir pagaminti du prototipus, skirtus planktono mikrodumblių santalkų ir makrodumblių biomasės surinkimui vandens telkiniuose. Projekto metu dumblių santalkoms surinkti bus sukurti du technologiškai skirtingi prototipai, kurie bus testuojami ir demonstruojami skirtingo dydžio ir tipo vandens ekosistemose (upės, ežerai, Kuršių marios) Lietuvoje ir Lenkijoje.

2 veikla. Testuoti mikro- ir makrodumblių santalkas hidroekosistemose in situ atliekant stebėjimus moderniais nuotoliniais ir tradiciniais metodais ir paruošti vandens kokybės vertinimo protokolus. Tradiciniai hidrobiologiniai ir algologiniai tyrimai bus derinami kartu su nuotoliniais metodais (satelitų ir bepiločių oro priemonių skaitmeninių video kamerų nuotraukos). Gauti duomenys bus pritaikyti biomasės surinkimo prototipų pagalba efektyvumui didinti. Veiklos metu bus vertinamas surinktos biomasės kiekis ir vandens kokybės pokytis, analizuojant fizikocheminius ir biologinius parametrus.

3 veikla. Testuoti surinktos vandens ekosistemose dumblių biomasės perdirbimo į žemos (biodujos, natūralios trąšos) ir aukštos ekonominės vertės bioproduktus (pigmentai, angliavandeniai, fermentai ir kt.) galimybes. Biomasės pritaikymas bus testuojamas laboratorinėmis ir lauko sąlygomis bei naudojant 10 m3 pilotinį biodujų reaktorių. Surinkta melsvabakterių ir dumblių biomasė bus testuojama neperdirbta ar išgavus iš jos vertingus komponentus. Šia veikla siekiama pademonstruoti surinktos biomasės pritaikomumą ir ekonominį naudingumą, kuris leis suformuoti pagrindinius surinktos biomasės panaudojimo principus.

4 veikla. Projekto veiklų, susijusių su biomasės surinkimu ir pritaikymu, poveikio ekologiniams ir ekonominiams rodikliams pasiekti monitoringas. Vertinamas vandens kokybės pokytis vandens telkiniuose, kuriuose bus testuojami prototipai, lyginant ją su pradine būkle įvertinta projekto pradžioje. Atlikus surinktos dumblių biomasės Gyvavimo Ciklo Analizę (angl. Life Cycle Analysis) ir parengus ekonomiškai pagrįstą veiklos planą, pademonstruoti biomasės išėmimo ekologinį poveikį ekosistemų vandens kokybės parametrams ir gaunamą ekonominę naudą panaudojant bioekonomikoje surinktą biomasę, dumblių bioproduktus.

5 veikla. Demonstruoti suinteresuotoms grupėms prototipų darbo galimybes ir skleisti projekto rezultatus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Projekto metu bus parengta spausdinta ir video informacija, organizuojami seminarai vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovams, mokslininkams ir visuomenei, rezultatai skelbiami konferencijose ir publikacijose, socialiniuose tinkluose, informaciniuose portaluose.

 

Europos Bendrijos lėšos2 193 71059.70 %
Pagrindinio partnerio lėšos131 7733.59 %
Partnerių lėšos413 58711.25 %
Kitų finansuotojų lėšos935 76025.46 %
Iš viso3 674 830100 %

The content of this page is the sole responsibility of the authors. The information reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami atsakyti į jūsų žinutę. Plačiau skaitykite "Privatumo politika"