Cel projektu

Projekt ma na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie usług ekologicznych i podejścia ekonomicznego poprzez wdrożenie nowoczesnego i kompleksowego systemu, który ma charakter zarówno demonstracyjny, jak i innowacyjny.

Cele
• Głównym celem projektu jest zademonstrowanie zintegrowanego skutecznego zarządzania nutrientami i szkodliwymi zakwitami wód tworzonymi przez glony w skali zlewni poprzez zbieranie kożuchów sinicowych i mat makroglonów w różnego rodzaju zbiornikach wodnych (rzekach, jeziorach i w Zatoce Kurońskiej).
• Przetestowanie i zademonstrowanie w jaki sposób dla zrównoważonego zarządzania i recyklingu zasobów środowiska można przerobić biomasę odpadową sinic i makroglonów na wartościowe produkty.
• Podnoszenie świadomości problemów dotyczących środowiska wodnego, jakości wody i zagrożeń dla zdrowia ludzi wśród władz krajowych i lokalnych, przedsiębiorców i społeczeństwa, a także w celu przekazania i kontynuowania proponowanych rozwiązań na szerszą skalę już po zakończeniu projektu Life.

Wynikiem projektu będzie pokazanie efektywności prototypów kombajnów wykorzystywanych do łagodzenia skutków nadmiernej ilości biomasy glonów, jako źródła fosforu, azotu i niebezpiecznych toksyn, tak aby wskazać celowość ich zastosowania i przeniesienia do różnorodnych ekosystemów wodnych znajdujacych się na terenie UE. Ponadto projekt skierowany jest na opracowywanie technologii zapewniających niezawodne, niedrogie i zrównoważone dostawy biomasy glonów, która zostanie wykorzystana jako źródło surowca.

Wdrożenie dyrektyw UE

Projekt dotyczy zintegrowanego zarządzania nutrietami i organicznymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa oraz wskazuje zastosowanie środków w skali dorzeczy lub zlewni rzek w celu osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy MSFD, Dyrektywy Kapieliskowej oraz Dyrektywy Azotanowej. Usuwanie nadmiaru nutrientów przy zastosowaniu procesów „naturalnych” przyczynia się do realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i zapewnia poprawę stanu jego środowiska. Projekt promuje podejście ekosystemowe: kontrolowanie szkodliwych zakwitów w wodach śródlądowych i zmniejszanie ładunków składników odżywczych dostarczanych do Morza Bałtyckiego ze zlewni. Celem projektu jest rozwój technologii wspomagających dostarczania usług przez ekosystemy wodne i łagodzenia skutków eutrofizacji.

Działania i środki

Projekt AlgaeService dla LIFE składa się z 5 działań i zostanie zrealizowany przez międzynarodowy zespół składający się z naukowców i pracowników beneficjentów, koncentrujących się na rozwiązywaniu  bieżących problemów ekologicznych w środowiskach wodnych oraz wykwalifikowanych w zakresie różnych rozwiązań technicznych.

Działanie 1. Budowa, testowanie i demonstracja prototypów do zbierania sinic i makroglonów. W trakcie trwania projektu zostaną zbudowane dwa różne prototypy kombajnów zbierających biomasę glonów i sinic. Działanie w różnych typach zbiorników wodnych wymaga różnych rozwiązań technicznych. Skuteczność zbioru glonów zostanie przetestowana pod kątem ograniczenia zanieczyszczeń w małych ekosystemach wodnych (rzekach, jeziorach) i większych (Zalew Kuroński) na Litwie i w Polsce.

Działanie 2. Testowanie zbudowanych prototypów do zbierania kożuchów sinicowych i mat makroglonów, ocena  biomasy sinic i glonówi oraz analiza jakości wody z zastosowaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych. Do tych celów wykorzystane zostaną tradycyjne metody hydrobiologiczne oraz nowoczesne technologie (zdjęcia satelitarne i drony z aparatami cyfrowymi). Dane dotyczące aglomeracji glonów w wybranych zbiornikach wodnych są niezbędne do przeprowadzenia testów prototypów i przygotowania zoptymalizowanego protokołu zbioru. Jako wskaźniki jakości wody oceniane będą: ilość biomasy oraz zmiany parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody.

Działanie 3. Badanie sinic i biomasy makroglonów zebranych z ekosystemów wodnych w celu ich potencjalnego zastosowania jako bioproduktów o niskiej i wysokiej wartości. Pozyskana biomasa zostanie przetestowana w celu określenia możliwości wykorzystania jej do produkcji bioproduktów (biogaz, nawozy) lub wydobycia innych cennych składników np. barwników (fykocyjanina). W ramach tego działania przedstawione zostaną możliwości wykorzystania zebranej biomasy oraz oceniona zostanie ekonomiczna wykonalność zadania.

Działanie 4. Ocena cyklu życia (LCA): obliczanie korzyści ekologicznych i ekonomicznych związanych z pozyskiwaniem biomasy z glonów i jej zastosowania dla potrzeb człowieka. Do oceny cyklu życia włączona zostanie analiza kosztów pracy kombajnów, oraz wzrost jakości wody i dochody z bioproduktów pozyskanych z biomasy glonów.

Działanie 5. Zwiększanie świadomości i upowszechnianie wyników projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działanie obejmuje kilka grup wyników: publikowanie informacji i materiałów wideo, szkolenia, rozpowszechnianie wyników wśród docelowych interesariuszy i naukowców, podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez informacje skierowane do mediów.

 

Wnioskowany wkład UE2 193 71059.70%
Wkład Beneficjenta  Koordynującego131 7733.59%
Wkład Beneficjentów  stowarzyszonych 413 58711.25%
Wkład instytucji współfinansujących935 76025.46%
Ogółem3 674 830100%

The content of this page is the sole responsibility of the authors. The information reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przeczytaj więcej na stronie „Polityka prywatności”